Καλώς ήρθατε στο

έργο eSmart

Επιχειρηματίες της επόμενης ψηφιακής γενιάς (Web 4.0)

Αρχική σελίδα

Καλώς ήρθατε στο έργο eSmart: ένα καινοτόμο έργο που αφορά την επόμενη ψηφιακή γενιά (Web 4.0), που αναδιαμορφώνει το επιχειρηματικό τοπίο.

Καλώς ήρθατε στο έργο eSmart: ένα καινοτόμο έργο που αφορά την επόμενη ψηφιακή γενιά (Web 4.0), που αναδιαμορφώνει το επιχειρηματικό τοπίο.

Οι ετικέτες RFID χρησιμοποιούνται σε διάφορες επιχειρήσεις, για να βοηθήσουν και να βελτιώσουν την εμπειρία των αγορών. Οι καταναλωτές βρίσκονται στο επίκεντρο της τάσης Web 4.0, που τους τοποθετεί στη θέση του οδηγού. Το μέλλον του Web 4.0 αναμένεται να μεταμορφώσει την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Το Web 4.0 θα προσφέρει στους καταναλωτές μοναδικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές και προσωπικές ζωές, δημιουργώντας σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και μηχανών. Το μέλλον του Διαδικτύου θα καθοριστεί από αυτή την ανοιχτή, συνδεδεμένη και έξυπνη διεπαφή. Πρόκειται για ένα μεγάλο και ανοικτό πεδίο ανάπτυξης που χρήζει εξερεύνησης.

Οι ετικέτες RFID χρησιμοποιούνται σε διάφορες επιχειρήσεις, για να βοηθήσουν και να βελτιώσουν την εμπειρία των αγορών. Οι καταναλωτές βρίσκονται στο επίκεντρο της τάσης Web 4.0, που τους τοποθετεί στη θέση του οδηγού. Το μέλλον του Web 4.0 αναμένεται να μεταμορφώσει την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Το Web 4.0 θα προσφέρει στους καταναλωτές μοναδικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές και προσωπικές ζωές, δημιουργώντας σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και μηχανών. Το μέλλον του Διαδικτύου θα καθοριστεί από αυτή την ανοιχτή, συνδεδεμένη και έξυπνη διεπαφή. Πρόκειται για ένα μεγάλο και ανοικτό πεδίο ανάπτυξης που χρήζει εξερεύνησης.

Το έργο eSmart παρέχει ένα πρόγραμμα σπουδών για νέους ψηφιακούς επιχειρηματίες, το οποίο μπορεί να ολοκληρωθεί πλήρως σε ένα smartphone, καθώς και ένα πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για εκπαιδευτές ΕΕΚ.

Το έργο eSmart παρέχει ένα πρόγραμμα σπουδών για νέους ψηφιακούς επιχειρηματίες, το οποίο μπορεί να ολοκληρωθεί πλήρως σε ένα smartphone, καθώς και ένα πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για εκπαιδευτές ΕΕΚ.

Για το έργο

eSmart will design and produce a bespoke, targeted entrepreneurship curriculum for young digital natives embarking on a career in the CCI sector as Web 4.0 entrepreneurs. Partners will use a combination of interactive infographics and EduZines to present this curriculum to potential learners. The EntreComp Framework will be used as a benchmark for developing the curriculum and all 15 competences in the EntreComp framework will be addressed throughout the
course of the eSmart project.

Το έργο eSmart θα σχεδιάσει και θα παράγει ένα εξειδικευμένο, στοχευμένο πρόγραμμα σπουδών επιχειρηματικότητας για τους νέους της ψηφιακής γενιάς, που ξεκινούν μια καριέρα στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό τομέα ως επιχειρηματίες του Web 4.0. Οι εταίροι θα χρησιμοποιήσουν έναν συνδυασμό διαδραστικών γραφημάτων και Εκπαιδευτικών Περιοδικών, για να παρουσιάσουν αυτό το πρόγραμμα σπουδών στους υποψήφιους εκπαιδευομένους. Το πλαίσιο EntreComp θα χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών και θα εξεταστούν και οι 15 ικανότητες του πλαισίου.

Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου eSmart, οι εταίροι από την Αυστρία, την Ιρλανδία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Πολωνία, την Κύπρο και την Πορτογαλία θα παρέχουν ουσιαστική ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση στους εκπαιδευτές ΕΕΚ, για να διασφαλίσουν ότι είναι ενημερωμένοι σχετικά με το συμβιωτικό Διαδίκτυο και τις δυνατότητές του για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων.

Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου eSmart, οι εταίροι από την Αυστρία, την Ιρλανδία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Πολωνία, την Κύπρο και την Πορτογαλία θα παρέχουν ουσιαστική ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση στους εκπαιδευτές ΕΕΚ, για να διασφαλίσουν ότι είναι ενημερωμένοι σχετικά με το συμβιωτικό Διαδίκτυο και τις δυνατότητές του για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων.

Εταίροι

Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου eSmart, οργανισμοί-εταίροι από την Αυστρία, την Ιρλανδία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Πολωνία, την Κύπρο και την Πορτογαλία θα παρέχουν ουσιαστική ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση στους εκπαιδευτές ΕΕΚ, για να διασφαλιστεί ότι είναι ενημερωμένοι σχετικά με το συμβιωτικό Διαδίκτυο και τις δυνατότητές του για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων.

Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου eSmart, οργανισμοί-εταίροι από την Αυστρία, την Ιρλανδία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Πολωνία, την Κύπρο και την Πορτογαλία θα παρέχουν ουσιαστική ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση στους εκπαιδευτές ΕΕΚ, για να διασφαλιστεί ότι είναι ενημερωμένοι σχετικά με το συμβιωτικό Διαδίκτυο και τις δυνατότητές του για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων.

Μαθησιακό υλικό

Το έργο eSmart - αφορά τον τρόπο με τον οποίο

  • παρουσιάζεται ο δημιουργικός επιχειρηματίας και η ομάδα διαχείρισής του,
  • παρουσιάζεται η επενδυτική ευκαιρία
  • δείχνετε ότι διαθέτει ένα σχετικό επιχειρηματικό μοντέλο
  • παρουσιάζεται η επεκτασιμότητα του δημιουργικού σας προϊόντος ή της ιδέας σας και μια πραγματική αποτίμηση της αγοράς
  • προστατεύεται η πνευματικής σας ιδιοκτησία

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, οι εταίροι του eSmart συνεργάζονται για την παραγωγή του ακόλουθου καινοτόμου μαθησιακού υλικού:

Πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης

Το eSmart θα παράσχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για τους εκπαιδευτές ΕΕΚ, το οποίο θα αποτελείται από 2 διακριτά μέρη.

Part A – will focus on the symbiotic Internet and the potential it has for business creation as well as building an entrepreneurial spirit and understanding investment readiness challenges that face fledgling creative entrepreneurs. This will support VET tutors to provide appropriate business development supports to nascent digital native creative entrepreneurs
 
Part B – will focus on building the digital and pedagogic skills of VET professionals to enable them to provide a quality VET service through
accessible and interactive online environments while building their self-confidence to work in remote learning environments

Εκπαιδευτικά περιοδικά επιχειρηματικότητας

Τα Εκπαιδευτικά Περιοδικά είναι ειδικά σχεδιασμένα μαθησιακά περιβάλλοντα που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για χρήση σε smartphones. Κάθε περιοδικό θα αφορά μια διαφορετική ικανότητα που περιγράφεται στο πλαίσιο EntreComp.

Εκπαιδευτικά περιοδικά επενδυτικής ετοιμότητας

Υπάρχει ένα σημαντικό χάσμα γενεών μεταξύ των επιχειρηματιών που είναι εγγενείς στην ψηφιακή τεχνολογία και των αντίστοιχων οικονομικών επιχειρηματιών. Για το λόγο αυτό, το έργο eSmart θα παρέχει ειδικά σχεδιασμένους εκπαιδευτικούς πόρους, για να μπορέσουν οι νέοι δημιουργικοί επιχειρηματίες ψηφιακής γενιάς να παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους ιδέα ή πρόταση με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

eSmart MOOC και Κοινότητα Πρακτικής

Αυτή η πλατφόρμα μάθησης παρέχει στους επιχειρηματίες ανοικτή πρόσβαση σε όλους τους πόρους που αναπτύχθηκαν και θα λειτουργήσει ως ένα μέρος, όπου οι επιχειρηματίες θα μπορούν να επωφεληθούν από την ανταλλαγή εμπειριών.

Μαθησιακό υλικό

Το έργο eSmart - αφορά τον τρόπο με τον οποίο

  • παρουσιάζεται ο δημιουργικός επιχειρηματίας και η ομάδα διαχείρισής του,
  • παρουσιάζεται η επενδυτική ευκαιρία
  • δείχνετε ότι διαθέτει ένα σχετικό επιχειρηματικό μοντέλο
  • παρουσιάζεται η επεκτασιμότητα του δημιουργικού σας προϊόντος ή της ιδέας σας και μια πραγματική αποτίμηση της αγοράς
  • προστατεύεται η πνευματικής σας ιδιοκτησία

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, οι εταίροι του eSmart συνεργάζονται για την παραγωγή του ακόλουθου καινοτόμου μαθησιακού υλικού:

Πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης

Το eSmart θα παράσχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για τους εκπαιδευτές ΕΕΚ, το οποίο θα αποτελείται από 2 διακριτά μέρη.

Part A – will focus on the symbiotic Internet and the potential it has for business creation as well as building an entrepreneurial spirit and understanding investment readiness challenges that face fledgling creative entrepreneurs. This will support VET tutors to provide appropriate business development supports to nascent digital native creative entrepreneurs

Part B – will focus on building the digital and pedagogic skills of VET professionals to enable them to provide a quality VET service through
accessible and interactive online environments while building their self-confidence to work in remote learning environments

Εκπαιδευτικά περιοδικά επιχειρηματικότητας

Τα Εκπαιδευτικά Περιοδικά είναι ειδικά σχεδιασμένα μαθησιακά περιβάλλοντα που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για χρήση σε smartphones. Κάθε περιοδικό θα αφορά μια διαφορετική ικανότητα που περιγράφεται στο πλαίσιο EntreComp.

Εκπαιδευτικά περιοδικά επενδυτικής ετοιμότητας

Υπάρχει ένα σημαντικό χάσμα γενεών μεταξύ των επιχειρηματιών που είναι εγγενείς στην ψηφιακή τεχνολογία και των αντίστοιχων οικονομικών επιχειρηματιών. Για το λόγο αυτό, το έργο eSmart θα παρέχει ειδικά σχεδιασμένους εκπαιδευτικούς πόρους, για να μπορέσουν οι νέοι δημιουργικοί επιχειρηματίες ψηφιακής γενιάς να παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους ιδέα ή πρόταση με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

eSmart MOOC και Κοινότητα Πρακτικής

Αυτή η πλατφόρμα μάθησης παρέχει στους επιχειρηματίες ανοικτή πρόσβαση σε όλους τους πόρους που αναπτύχθηκαν και θα λειτουργήσει ως ένα μέρος, όπου οι επιχειρηματίες θα μπορούν να επωφεληθούν από την ανταλλαγή εμπειριών.

Νέα

Check the newsletters below to keep up to date with the project

Check the newsletters below to keep up to date with the project

Ενημερωτικό δελτίο 1

Ενημερωτικό δελτίο 2

Ενημερωτικό δελτίο 3

Ενημερωτικό δελτίο 4

Επικοινωνήστε μαζί μας

To get involved and support our project, please find and follow us on Facebook at:

To get involved and support our project, please find and follow us on Facebook at:

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number: 2020-1-AT01-KA226-VET-092394

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number: 2020-1-AT01-KA226-VET-092394

elGreek